โรงพยาบาลหนองบัวระเหว กับ นโยบาย 3S
Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งประกวดเรียงความ

ขอเชิญส่งประกวดเรียงความ

โดยคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข กำหนดจะจัดประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2557 ครั้งที่ 9 และเพื่อเป็นการดำเนินการมีความหลากหลายคณะกรรมการฯ มีมติให้จัดประกวดเรียงความสำหรับบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับทีีมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประเด็น “สาธารณสุขสามัคคี  ทำคุณความดีเพื่อประเทศไทย” ซึ่งเป็นประเด็นหลักของการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ฯ ครั้งที่ 9 โดยท่านสามารถส่ง เรียงความทีี่งาน สสจ.ชัยภูมิ เพื่อทำการคัดเลือกส่งเข้าประกวดภายในวันที่ 30 มีนาคม 2557 **สุขศึกษาประชาสัมพันธ์**    

ประกาศการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพพยาบาล

ประกาศการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพพยาบาล

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาลและผดุงครรภ์แห่งประเทศไทย สภาการพยาบาลได้กำหนดการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รุ่นที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้หรือความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2556 จำนวน 10 สาขา ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบจะต้องเป้นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตร์ และมีคุณสมบัติอื่นตามที่ระบุในประกาศวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ***งานพัฒนาบุคลากร**

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมแข่งขันทำคลิปวีดีโอในกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ ปี 2557

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมแข่งขันทำคลิปวีดีโอในกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ ปี 2557

กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้วันเสาร์แรกของเดือนมีนาคมของทุกปี เป็นวัณรรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ ในปีนี้จึงจัดให้มีกิจกรรมแข่งขัน Clip  VDO การป้องกันเด็กจมน้ำ ภายใต้แนวคิด “ปลูกฝังเด็กไทย รักความปลอดภัยทางน้ำ” ผู้สนใจ สามารถดาวโหลดกติกา การแข่งขันได้ที่ WWW.thaincd.com หรือ www.facebook.com/thaincd หมดเขตรับสมัครในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 *งานพัฒนาบุคลากร* (^_^)  

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Subscribe to ข่าวประชุมอบรมสัมมนา

ข่าวประชุมอบรมสัมมนา

Subscribe to รับสมัครงาน

รับสมัครงาน

Subscribe to IT Computer

IT Computer

  • พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550 ฉบับย่อ

    พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550 ฉบับย่อ

    พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ฉบับย่อ เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น เจ้าของไม่ให้เข้าระบบคอมพิวเตอร์ของเขาแล้วเราแอบเข้าไป เจอคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ม.5) แอบไปรู้วิธีการเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของชาวบ้าน แล้วเที่ยวไปโพนทะนาให้คนอื่นรู้ เจอคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ม.6) ข้อมูลของเขา เขาเก็บไว้ในระบบคอมพวเตอร์ ใด ๆ แล้วแอบไปล้วงของเขา เจอคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ… Read more »

  • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
Subscribe to ข่าวสารสุขภาพ

ข่าวสารสุขภาพ