ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีนตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ 2522

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยคณะอนุกรรมการอำนวยการการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีนได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีนครั้งแรก โดยจำนวนกรรมการวิชาชีพที่จะทำการเลือกตั้งมีจำนวน 10 คน ตามคุณสมบัติที่กำหนด ระยะเวลาในการรับสมัคร ผู้สมัครต้งอยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งด้วยตนเอง ณศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย. 55 ถึงวันที่ 27 ก.ค. 55 ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัฒนาบุคลากร

เรื่องอื่นๆ

Leave a Reply