ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรม “การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง”

สถานบันประสาทวิทยาจัดให้มีการอบรมเรื่อง การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 15 (advance) ระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2556 เวลา 8.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประสพ รัตนากร เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้มีความรู้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั้งในระยะเฉียบพลันและระยะยาวได้อย่างถูกต้อง ลดภาวะแทรกซ้อน และความพิการ รวมทั้งความรู้ในการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง สามารถถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนได้

**งานพัฒนาบุคลากร**

เรื่องอื่นๆ

Leave a Reply