ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม ม.ธรรมศาสตร์  ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตต่างๆ  ให้แก่ข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  เอกชน

หลายหลักสูตร เช่น หลักสูตร  “การสร้างภาวะผู้นำและการพัฒนาทีมงาน”  เป็นต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทีงานพัฒนาบุคลากรค่

เรื่องอื่นๆ

Leave a Reply