Untitled Document
 
 
หน้าหลัก
ผู้ใช้งาน :
 
Untitled Document
รายงานบุคลากร
รายชื่อบุคลากร
   
 
Username:
Password:
 
 
 
   
ระบบบริหารงานบุคลากร โรงพยาบาลหนองบัวระเหว
   


สำหรับ Username ได้แจกให้ในวันสงกรานต์ของโรงพยาบาลแล้ว สำหรับ Password ในการเข้าครั้งแรกให้สอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
เมื่อเข้าไปแล้วให้ไปเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทันที เพื่อความปลอดภัย

   


ระบบบริหารงานบุคคลพัฒนาโดยศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ เพื่อบุคลากรในสังกัด ใช้ในงานบริหารข้อมุลที่เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลได้
ครอบคลุมเป้าหมายมากขึ้น โดยผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆตามสิทธิ ในการเข้าถึงข้อมูล ผู้ใช้งานจะต้องรักษาสิทธิของตนเอง โดยจะมีการลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ ในการเข้าถึงข้อมูลต่าง
           หากท่านมีข้อสงสัยในการใช้งาน กรุณาติดต่อที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (ต่อ 113)

    วัตถุประสงค์ของระบบ
   


เพื่อให้มีระบบข้อมูลบุลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล เพื่อใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
เพื่อจัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลบุคลากรข้าราชการและลูกจ้างประจำ กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ เพื่อความถูกต้อง รวดเร็วของข้อมูลบุคลากรในโรงพยาบาล