ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System)
 Home   
Please Log in
เริ่มเปิดใช้ระบบ วันที่  1 ตุลาคม พศ.2548   
 
   

 
 
วิสัยทัศน์
"บริการประทับใจ ก้าวไกลวิชาการ มุ่งสู่มาตรฐาน เบิกบานทั่วองค์กร"

พันธกิจ
"ให้บริการสาธารณสุขแบบองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ครอบคลุมทั้งการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสภาพอย่างมีคุณภาพ สู่ความเป็นเลิศ"

 
   
Copyright  @   NongBuaRawae Hospital Changwat Chaiyaphum