งานสุขภาพจิต ยาเสพติด และฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ | โรงพยาบาลหนองบัวระเหว